De Grote Vraag

DE GRÔOTSTE VRAOG

“Jè”, zeej ons Stien, “dès ied’ren dag

opnuut de grôote vraog!”

As ons Doorke der bèd ötkomt:

“Wè eete we vandaog?”

Moffelbôone die zèn te taaj

peeje vènd ze te flaaw,

èn ak oover andijvie praot,

zeese : “Dès kattespauw”

Spienòzie noemt ze : “Prèùmtebak”

pul-èrtjes te veul wèèrk,

en kroote meej gebakke jèùn

die smaoke vuls te stèèrk.

Allêen augurkskes in ’t zuur

die knaawt ze öt de haand,

Ik vroag men èège wel is aaf :

“Zôsse zèn òngebraand ?”

Augurk int zuur