Weer aan het Werk

'Weer aan de slag'

Wir in d’n burrie

Ziezôo, ge hègget wir gehad
de vrije tèèd is tèène.
Ge ziet gin Fraanse bèèrge mir
gin Spònse zon mir schèène.

Oe kòffers hèdde ötgepakt
de zwèmpakke gewaasse.
Naa zuldoe èège ònt gerêel
wir aon moete gaon paase.

Al zèède brèùn as witte mik
dè doe niks mir terzaoke.
Ge zult oew weekgèld vur ’n jaor
wir waor moete gaon maoke.

Ginne garson die òn oe vraogt:
Voeleevoe nòg wèt kurrie?
Mar unnen baos die smèèrges roept:
Allée bruur, in d’n burrie!

In d’n burrie