“Het Leven van een Sportman”

’t is wir zôo… 

Dees zondag nie nòrt ouwe Waranda
meej de vrouw èn de kènder
mar allêenig nòr ut voetbalvèld
dè vènt onze paa veul fènder.

Daor staotie twee kìr drie ketier
meej oope mond te kèèke
èn komt zô rond zis uur nòr hèùs
harstikke hêes vant kwèèke.

Hij it hap-snap èn zit dan wir
nòr ‘Sport in bild’ te gaope.
Tot dèdè afgelôope is
dan gaotie ligge slaope.

Ons moeder mot der èège daor
sondags mar wir in schikke
ze Pa zeej: “Dès naa êenmòl zô
meej unne spòrtman zôas ikke.”

 

wII